Tisztelt vásárlóink!

Dohány utcai üzletünk 2024.05.23-án, csütörtökön és 2024.05.24-én, pénteken technikai okok miatt zárva tart.

Bezárás

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelő
(azaz aki jogosult a megadott személyes adatait érintő döntések meghozatalára)
név: L&D Team Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1077 Budapest, Dohány u. 54.
cégjegyzékszám: 01-09-739365
(a továbbiakban: „LAND COMPUTER”)


Elérhetőségek:
postai levelezési cím: 1077 Budapest, Dohány u. 54.
e-mail postafiók: info@landcomputer.hu
telefonszám: +36 1 462 0310
weboldal: www.landcomputer.hu
Adatkezelési tájékoztató elektronikus elérhetősége: http://www.landcomputer.hu/regisztracio.html

Adatkezelés célja
(azaz, milyen cél érdekében kezeljük a számunkra megadott személyes adatait)
Az adatkezelő (LAND COMPUTER) direkt marketing tevékenységének folytatása, azaz reklámkiadványaink, hírleveleink, aktuális ajánlataink nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail, sms, mms, stb.) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése az Ön által a regisztrációkor megadott elérhetőségeire.
Adatkezelési nyilvántartási szám
(Az adatkezelésünket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentettük, azt a hatóság a feltüntetett számon nyilvántartásba vette.)
NAIH – 119938/2017.


Az adatkezelés jogalapja
(azaz, milyen felhatalmazás / jogosultság alapján kezeljük az Ön személyes adatait)
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása alapján jogosultak vagyunk az Ön által megadott személyes adatokat kezelni.
Ön a hozzájárulását azzal adhatja / adhatta meg, hogy a vonatkozó regisztrációs űrlapot személyes adataival kitöltötte és a megfelelő nyilatkozat megadásával, illetve gombra kattintással azt beküldte részünkre.
A regisztrációs űrlap elérhetősége, ahol a hozzájárulását megadhatja, illetve megadhatta: https://www.landcomputer.hu/regisztracio.html


Hozzájárulás visszavonását követő esetleges adatkezelés
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jogosultak vagyunk az Ön személyes adatait azt követően is kezelni, hogy Ön az adatkezelési hozzájárulását visszavonja, abban az esetben, ha a további adatkezelés

 • a ránk vonatkozó valamely jogi kötelezettség teljesítése céljából,
 • az Ön vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt
 • a saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, vagy
 • olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.


Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulásának visszavonása a visszavonást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti.


Kezelt személyes adatok köre
(azaz, melyek azok a személyes adatok, amelyeket kezelünk)
Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, opcionálisan megadható: cégnév


Adatkezelés időtartama
(azaz, mennyi ideig kezeljük az adatait, mikor töröljük azokat)
A hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatait mindaddig kezeljük, amíg Ön nem kéri személyes adatainak a törlését vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, illetve leiratkozik a hírlevélről.

Adatfeldolgozó
(azaz azon személyek, cégek, amelyek a megadott adatok kapcsán műveletet jogosultak végezni)
LAND COMPUTER
székhely: 1077 Budapest, Dohány u. 54.


Kik ismerhetik meg a személyes adatait?
Az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azt jelen tájékoztatóban nem szereplő harmadik személy részére nem adjuk ki, illetve számára nem továbbítjuk.
A személyes adatait elsősorban az adatkezelési cél megvalósításában eljáró munkatársaink jogosultak megismerni, akik az adatokat szintén bizalmasan kötelesek kezelni.


Adatbiztonság
Hogyan biztosítjuk adatai biztonságát?
Munkatársaink figyelmét felhívjuk az adatok bizalmas kezelésének követelményére. Az adatokhoz való hozzáférés külön azonosító kód / jelszó alapján lehetséges, a jogosulatlan hozzáférések információ technológiai eszközök révén visszakereshetőek. Az aktuális adatbázisokról rendszeresen (havi gyakorisággal) biztonsági másolatot készítünk.


Az Ön jogai

 1. Tájékoztatás kérése, hozzáférés:
  Megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, az alábbi információk megadását kérheti:
  a) az adatkezelés céljai,
  b) az érintett személyes adatok kategóriái,
  c) címzettek, akikkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják,
  d) a személyes adatai tárolásának tervezett időtartama,
  e) személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy kezelésének korlátozására, és a ilyen személyes adatok kezelésével szembeni tiltakozásra vonatkozó jogairól szóló tájékoztatás
  f) panasz benyújtásának jogáról,
  g) arról, hogy személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is) az alkalmazott logikára, adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

  A tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül adjuk meg. Válaszunkat elsősorban olyan formában küldjük, ahogy a tájékoztatás iránti kérés érkezett, ezért szóban előterjesztett kérelem esetén kérjük, hogy külön jelezze, ha válaszunkat írásban kéri.

  Felhívjuk figyelmét, hogy az adott naptári évben adott első tájékoztatás ingyenes. Ugyanazon adatkörre vonatkozó ismételt tájékoztatásért jogosultak vagyunk ügyintézési díjat felszámítani, feltéve, hogy az ismételt tájékoztatás során jogsértést nem volt megállapítható, illetve az adatok helyesbítésére nem került sor. A sikertelen ismételt kérelem díj: 1000,- Ft.
 2. Személyes adatai helyesbítésének kérése
  Amennyiben az általunk kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésünkre áll, azt megküldi számunkra, akkor adatait helyesbítjük.
 3. Személyes adatainak törlése
  A kezelt személyes adatot töröljük, ha
  a) kezelése jogellenes;
  b) Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen
  d) az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték;
  e) a személyes adatot jogszabályi kötelezettség érdekében törölni kell.

  Ön jogosult arra, hogy személyes adatait kérésére, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 4. Személyes adatainak zárolása
  Törlés helyett korlátozzuk személyes adatai kezelését az alábbi esetekben:
  a) ha Ön vitatja az általunk kezelt személyes adatok pontosságát, (ebben az esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, ameddig a LAND COMPUTER az adatok helyességét ellenőrzi);
  b) ha az adatkezelés jogellenes, és Ön a személyes adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
  c) ha a LAND COMPUTER-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ön az adatokat jogi igényei előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében igényli.
  d) ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (ebben az esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, ameddig megállapításra nem kerül, hogy az Ön, vagy a LAND COMPUTER jogos érdekei élveznek-e elsőbbséget az adott esetben).
  Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a LAND COMPUTER előzetesen tájékoztatja Önt.
 5. Tiltakozás
  Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen ha
  - úgy ítéli meg, hogy adatait közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára használjuk fel vagy ilyen célból továbbítjuk másnak,

  Ezen túlmenően, a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat a tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból végezett adatkezeléssel szemben, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

  Tiltakozását kérjük, hogy írásban a fenti elérhetőségeink valamelyikére küldje meg akként, hogy leveléből az Ön személyazonosságát kétséget kizárólag megállapíthassuk. Levelében kérjük, hogy fejtse ki, mi a tiltakozásának az oka. Tiltakozását a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban annak kézbesítésétől számított 15 napon belül megvizsgáljuk, és eredményéről írásban tájékoztatjuk. Kérjük, hogy levelében azt a postai címet vagy e-mail címet is adja meg, ahova a válaszunkat küldhetjük. Ennek hiányában az Ön által korábban megadott elérhetőségek valamelyikére kézbesítjük a választ. Ez esetben a kézbesítés esetleges sikertelenségéért felelősségünket kizárjuk.

  Amennyiben a válaszunkban közölt döntéssel nem ért egyet, vagy határidőben nem kap választ, akkor a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni.
 6. Panasz
  Amennyiben az általunk végzett adatkezelés magára nézve sérelmesnek tartja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál panaszt terjeszthet elő.
 7. Adathordozhatósághoz való jog
  Kérése alapján a LAND COMPUTER az Önre vonatkozó, Ön által a LAND COMPUTER rendelkezésre bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megküldi Önnek


Kártérítés, sérelemdíj
Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni.


Amennyiben pedig a jogsérelem az Ön személyiségi jogát értené, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni.


Kártérítési, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.


Igényérvényesítés módja, hogyan érvényesítheti fenti jogait, igényeit?

 1. Adatkezelő megkeresése
  Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint adatkezelővel a táblázat első sorában feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.
 2. Az adatvédelmi hatósághoz fordulás
  Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) panaszt benyújtani.
  A NAIH elérhetőségei:
  honlap: http://www.naih.hu/
  cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu
 3. Bírósághoz fordulás
  Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.


Budapest, 2018. április 9.